Algemene voorwaarden

1. EIGENDOM DER GOEDEREN 

Alle bij de BVBA Goldfish Industries gehuurde materialen zijn eigendom van de BVBA Goldfish Industries en zijn niet vatbaar voor enige vorm van eigendomsoverdracht. De gehuurde materialen kunnen derhalve geen voorwerp uitmaken van enig beslag of ander voorrecht uitgeoefend door derden t.a.v. de huurders. De huurders verbinden er zich toe t.a.v. derden, onmiddellijk en op ondubbelzinnige wijze kennis te geven van onderhavige huurovereenkomst, en in het bijzonder van de eigendom van de gehuurde materialen in hoofde van de BVBA Goldfish Industries. In geen geval is het de huurder toegelaten de gehuurde goederen onder te brengen onder macht of zeggenschap bij derden.

2. STAAT EN BESCHADIGING DER GEHUURDE GOEDEREN 

De huurders erkennen het gehuurde materiaal in perfecte staat te hebben ontvangen. Zij zullen dienvolgens alle noodzakelijk vereiste en bijzondere zorgen besteden aan het gehuurde materiaal, teneinde deze in dezelfde staat terug te brengen bij de BVBA Goldfish Industries. De huurders zijn aansprakelijk voor alle schade, van welke aard en oorzaak ook, veroorzaakt aan de goederen gehuurd bij de BVBA Goldfish Industries; dit zelfs in geval van overmacht. In geval van schade, zullen de huurders instaan voor integrale vergoeding van de volledig, dan wel gedeeltelijke vernietigde goederen tegen de werkelijke waarde van deze goederen en dit met een minimum van 75% van de nieuwwaarde van deze goederen. Te weten dat niet is vereist dat het goed volledig werd vernietigd: van zodra er sprake is van lichte beschadiging, is de BVBA Goldfish Industries gerechtigd tot integrale vergoeding zoals bepaald in dit artikel.

3. AFHALEN – LEVEREN – TERUGBEZORGEN 

De goederen worden afgehaald en terugbezorgd op zetel van de firma, tenzij de levering werd besteld door de huurder.
Leveringen en ophalingen gebeuren op verhard terrein en op het gelijkvloers, 30 min. laad- en/of lostijd zijn in het transport begrepen. Voor extra laad- of lostijd wordt 17,50 euro gerekend per begonnen half uur. Vervoerskosten worden berekend naargelang de afstand. In geval van laattijdige terugbezorging van de goederen, worden deze goederen aan de huurprijs aangerekend per dag van vertraging in terugbrenging. In geval van uitzonderingen of wijzigingen m.b.t. leveringen en ophalingen (andere of moeilijke ondergrond, leveringen op verdieping, manueel dragen van spullen over een bepaalde afstand,…) dient de huurder Goldfish Industries BVBA steeds minimum 3 werkdagen op voorhand in te lichten.

4. AANSPRAKELIJKHEID BESCHADIGING DER GOEDEREN 

In geen geval zal de BVBA Goldfish Industries enige aansprakelijkheid dragen t.a.v. de huurder en/of derden voor schade veroorzaakt aan de goederen tijdens de huurperiode, zelfs niet in geval van verborgen gebreken aan de goederen. De huurder verklaart dienaangaande uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid in zijn hoofde te aanvaren.

5. AFWAS GLASWERK/BESTEK/PORSELEIN 

Een “standaardafwas” zit inbegrepen in de huurprijzen zoals deze vermeld staan op de bestelbon en factuur. Indien bepaalde artikelen in een zodanige staat terugbezorgd worden dat het vuil eerder als “schade” dan als “afwasbaar vuil” moet worden beschouwd, wordt hiervoor een meeprijs aangerekend van €0,75 per gehuurd artikel uit de series glaswerk, bestek, en porselein.

6. PRIJZEN 

De prijzen overal vermeld zijn exclusief 21% BTW, exclusief transport, inclusief afwas, en gelden voor 1 huurperiode, zijnde een periode waarin maximaal 3 werkdagen vervat zitten (ma – woe, of vrij – di, of don – ma,…).

7. BETALING EN PROTESTEREN DER FACTUREN 

Facturen dienen te worden betaald binnen de 30 dagen na ontvangst.
Indien binnen een termijn van 8 dagen na ontvangst van de factuur geen protest middels aangetekend schrijven wordt betekend aan de BVBA , wordt iedere factuur geacht door de klant te zijn aanvaard. In geval van achterstallige betaling wordt het factuurbedrag van rechtswege, zonder aanmaning, verhoogd met de verwijlintresten aan 10% per jaar, alsook tot een forfaitaire vergoeding van 15% op het factuurbedrag en met een minimum van 50 EUR.

8. ANNULATIE NA ONDERTEKENDE ORDERBEVESTIGING
Iedere annulatie van een bestelling door de klant die plaatsvindt minder dan 7 dagen voor de datum van afhaling door de klant zelf of levering door Goldfish Industries BVBA op de locatie van de klant, geeft recht op een schadevergoeding à rato 50% van de totale huurprijs van de initieel bestelde goederen, in het voordeel van de BVBA Goldfish Industries.

9. BEVOEGDE RECHTBANKEN

Onderhavige overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht, waarbij enkel alle rechtbanken van Antwerpen bevoegd zijn.